नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सिंहदरबार, नेपाल

अध्यावधिक मिति : २०१८-११-०४

सहकारी व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा संघसंस्था समन्वय शाखा

 • सहकारी सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कानुन र मापदण्ड निर्माण,
 • अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी सङ्‍गठनसँग सहयोग, समन्वय रसम्पर्क ।
 • सहकारी र गरिबी निवारण सम्बन्धी अन्तर निकाय समन्वय ।
 • सहकारी सङ्‍घसंस्था र बैंकहरुसँगको समन्वय, सहकार्य, प्रबर्धनर विकास ।
 • सहकारी संघ संस्था सन्चालन सम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यबिधि तथा निर्देशिकाहरू निर्माण।
 • सहकारी सम्बन्धी अन्तर प्रादेशिक तथा स्थानीय तहसंग समन्वय र सहकार्य ।
 • सहकारी क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी निकायहरु तथा सहकारी संघसंस्थाहरुसगको सहयोग र समन्वय
 • विशिष्टिकृत सहकारी सम्बन्धी ।
 • सहकारितामा अधारित व्यवसाय प्रवर्धन विकास ।
 • सहकारी शिक्षा, सूचना, तालिम तथा प्रशिक्षण, अध्ययन र अनुसन्धान ।
 • सहकारी व्यवसाय सम्बन्धी राष्ट्रिय तथ्यांक व्यवस्थापन ।
 • राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड सम्बन्धी ।