नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सिंहदरबार, नेपाल

अध्यावधिक मिति : २०१८-११-०४

प्रशासन शाखा

 • मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको संगठन संरचना तथा दरबन्दी परिमार्जन/पुनरावलोकनका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण सम्बन्धी कार्य गर्ने,  संगठन संरचना स्वीकृत गराउने रकार्यान्वयन गर्ने/गराउने,
 • कर्मचारीहरुको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, पदस्थापन र काज सम्बन्धी कारवाही उठान गर्ने र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने/गराउने,
 • स्वदेशी तथा विदेशी अध्ययन, तालिम, गोष्ठी, सेमिनार,बैठक र अन्तरक्रियामा सहभागिता सम्बन्धमा पूर्व स्वीकृति प्रदान गर्ने, मनोनयन गर्ने र विदा स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी कारवाही उठान गरी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने/गराउने,
 • रिक्त रहेका पदहरु पूर्तिको लागि सम्बन्धित निकायमा माग गर्ने/गराउने एवम् पदपूर्तिको लागि विज्ञापन प्रकाशित गरी,गराई नियुक्ति तथा पदस्थापन गर्न कारवाही उठान गर्ने र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने/गराउने,
 • दण्ड सजाय, प्रोत्साहन पुरस्कार, राजिनामा र अन्य कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी विषयहरुको आधिकारिक राय सहित  पेश गर्ने  र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने/गराउने,
 • प्रत्येक कर्मचारीलाई स्वीकृत कार्य विवरण र मन्त्रालयको कामको जानकारी दिने,
 • प्रशासन शाखासँग सम्बन्धित  विषयको मन्त्रिपरिषद्‍मा पेश हुने प्रस्तावको मस्यौदा तयार गर्ने,
 • कर्मचारीरुको दण्ड सजाय, प्रोत्साहन, पुरुस्कार, राजिनामा तथा विभागीय कारवाही सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • नेपाल ईन्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूहको सरुवा, बढुवा, पदस्थापना शैक्षिक योग्यता एवम् सम्बद्धता निर्धारण गर्ने प्रक्रिया अगाडि वढाउने र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने/गराउने,
 • मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायहरुको कार्य विवरणको समीक्षा गर्ने,
 • परिवर्तन इकाईको रुपमा कार्य सम्पादन गर्ने,
 • मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धी प्रारम्भिक कारवाही उठान गर्ने  र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने/गराउने,
 • कर्मचारीहरुको हाजिरी अभिलेख राख्‍ने तथा साथै तलवी प्रतिवेदन पारित गर्ने/गराउने,
 • भौतिक सामग्री एवम् सवारी साधनहरुको मर्मत सम्भार तथा संरक्षण गर्ने,
 • मालसामान खरिद, दाखिला, खर्च र लिलाम विक्री सम्बन्धी कार्य गर्ने सोको अभिलेख राखी  जिन्सी निरीक्षण गर्ने/गराउने,
 • सरसफाई एवम् पालो पहराको व्यवस्था गर्ने,
 • निर्दिष्‍ट अन्य कार्यहरु गर्ने।
 • मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायका काम कारवाहीका सम्वन्धमा पर्न आएका उजुरी, निवेदन, गुनासाहरु उपर छानविन एवम् कारवाही गर्ने,
 • अन्य निकायहरुबाट प्राप्त निवेदन, निर्देशन एवम् गुनासाहरुको सम्बन्धमा कारवाही गर्ने,
 • प्राप्त उजूरी र गुनासाहरुको अभिलेख राख्‍ने,
 • गुनासाहरु समाधानको लागि अनुगमन गर्ने,
 • अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फोकल प्वाईन्ट सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने,
 • जनगुनासो सम्बन्धी निर्दिष्ट कार्य गर्ने।