नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सिंहदरबार, नेपाल

प्रकाशित मिति : २०१८-०९-०२

भूमिसुधार विभाग

 

 

भूमिसुधार विभागमा दिने निवेदन/ दर्खास्तको ढाँचा

क्र. सं. विषय 
१.  नामसारी, दाखिल खारेज र संशोधन सम्बन्धी कामकारवाही बदर गर्नका दिने दर्खास्तको ढाँचा