नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सिंहदरबार, नेपाल

प्रकाशित मिति : २०१८-०९-०२

जग्गा प्रशासन शाखा (क)

यस शाखाबाट सम्पादन हुने कार्यहरू :

  • जग्गा जमीनको व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने।
  • नेपाल सरकारबाट निर्णय भएका जग्गा जमिनसंग सम्बन्धीत नीतिगत व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन गर्ने/गराउने।
  • सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण सम्बन्धी आवश्यक नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने।
  • सरकारी जग्गाको भोगाधिकार सम्बन्धी नीति निर्माण गरी स्वीकृत नीति बमोजिम भोगाधिकार उपलब्ध गराउने, सो को अभिलेख राख्‍ने र उद्देश्य वमोजिम कामकाज भए नभएको बारेमा अनुगमन गर्ने ब्यवस्था मिलाउने।
  • तल्लो निकायबाट निर्देशन माग भै आएका जग्गा जमीनसँग सम्बन्धीत समस्याहरुको बारेमा समाधानकोलागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने।
  • जग्गा जमीनसँग सम्वन्धित विषयमा पर्न आएका निवेदनहरुका सम्वन्धमा प्रचलित कानून वमोजिम आवश्यक कारवाही गर्ने गराउने।
  • मन्त्रालयबाट जारी भएका नीति निर्देशन वमोजिम विभाग र मातहत कार्यालयहरुबाट काम कारवाही भए गरेको छ छैन हेरी आवश्यक निर्देशन दिने।
  • रजिष्ट्रेशन दस्तुर छुट सम्वन्धमा आवश्यक कारवाही गर्ने गराउने।
  • शाखासँग सम्वन्धित अभिलेखहरुलाई अद्यावधिक गरी राख्‍ने।
  • यस शाखासँग सम्वन्धित अन्य निर्देशित कार्यहरु गर्ने।