नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सिंहदरबार, नेपाल

अध्यावधिक मिति : २०१८-०९-०२

नापक्सा भौगोलिक सूचना तथा भू-उपयोग शाखा

 • नापनक्सा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कानून तथा मापदण्डमा पृष्ठपोषण
 • भौगोलिक सूचना पूर्वाधार सम्बन्धी मापदण्ड
 • भूमिश्रोत नक्शांकन सम्बन्धी मापदण्ड
 • Geo-ICT तथा Earth observation सम्बन्धी मापदण्ड
 • खगोलीय वेधशाला संचालन सम्बन्धी मापदण्ड
 • अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको नक्शांकन समन्वय
 • सीमा स्तम्भको निर्माण,मर्मत र सम्भार समन्वय
 • भूमि सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निकाय संगको सम्पर्क र समन्वय
 • जियोड़ेटिक तथा स्थलरूप नक्शांकन समन्वय
 • प्रदेश र स्थानीय तहको नक्शांकन
 • खगोलीय वेधशाला संचालन सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड
 • भूमि लगत तयारी सम्बन्धी मापदण्ड
 • भू-सूचना प्रणाली विकास, मापदण्ड तथा नियमन र समन्वय
 • जग्गाको नाप नक्शाको आधारभूत नियन्त्रण विन्दु  र सन्जाल सम्बन्धी कार्यकोमापदण्ड र समन्वय
 • निजी, सरकारी, गुठी तथा पर्ती जग्गाको रास्ट्रिय अभिलेख ब्यवस्थापन
 • सर्भेलाइसेन्स सम्बन्धी मापदण्ड
 • Geo-ICT तथा Earth observation सम्बन्धी मापदण्ड
 • Spatial र Attribute data को एकिकरणको मापदण्ड
 • LRIMS सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड
 • भूमि सम्बन्धी सूचनाको मापदण्ड निर्धारण
 • भूमि सम्बन्धी प्रलेख (documentation) को मापदण्ड
 • भू-उपयोग नक्शांकन सम्बन्धी मापदण्ड तथा संघीय भू-उपयोग योजना तथा मापदण्ड
 • भूमिको उपयोग,क्षमतारउपयुक्तताको नक्शांकन
 • संघीय भू-उपयोग योजना
 • भू-उपयोग अनुगमन
 • भू-उपयोग बर्गीकरण मापदण्ड
 • भूमि स्रोत नक्शांकन मापदण्ड
 • विपद नक्शांकन तथा disaster riskreduction सम्बन्धी नक्शांकन मापदण्ड
 • भू-उपयोग नीति, कानून, मापदण्ड र नियमन