नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सिंहदरबार, नेपाल

अध्यावधिक मिति : २०१८-०९-०२

 अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा

 • मन्त्रालय मातहत विभाग तथा कार्यालयहरुबाट संचालित परियोजना तथा आयोजनाहरुको उठती राजश्‍व, मुद्दा पर्छयौट स्थिति र कार्य प्रगति समेतको अभिलेख अद्यावधिक राख्‍ने।
 • वार्षिक/चौमासिक र आवश्यकतानुसार द्वैमासिक प्रगति विवरण तयार पारी/पार्न लगाई विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पेश गर्ने र बैठकमा भएका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने/गर्न लेखी पठाउने।
 • मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुको आवश्यकताअनुसार सुपरीवेक्षण गर्ने/गराउने।
 • मातहतका निकायहरुको काम कारवाहीका सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गर्ने/गर्न लगाउने।
 • मन्त्रालय र अन्तर्गतका विकास आयोजना/कार्यक्रमहरुको अनुगमन निरीक्षण गरी प्रतिवेदनपेश गर्ने/गर्न लगाउने।
 • मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुबाट संचालित कार्यक्रमहरुकालागि कार्य सम्पादन सूचकहरु तयारगर्ने/गर्न लगाउने।
 • कार्य सम्पादन सूचकहरुको आधारमा आवधिक मूल्यांकन गर्ने /गर्न लगाउने।
 • कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन प्रणालीको स्थापना र विकास गर्ने।
 • मूल्यांकनको आधारमा दण्ड र पुरस्कारका लागि आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउने।
 • मातहतका निकायहरुबाट आवधिक रुपमा प्राप्त प्रगति प्रतिवेदन माथिल्लो तहमा अवगत गराउने।
 • सम्वन्धित सवै शाखाहरुसँग समन्वय गरी प्राप्त हुन आएको सूचनाहरु संकलन गरी सोको व्यवस्थित ढंगले अभिलेख समेत राख्‍ने।
 • सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी समेत वहन गर्ने।
 • यस शाखासँग सम्वन्धित अन्य कार्यहरु गर्ने।