नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सिंहदरबार, नेपाल

अध्यावधिक मिति : २०१८-०९-०२

योजना तथा कार्यक्रम शाखा 

यस शाखाका प्रमुख कार्यहरू:
 

 • मन्त्रालय र अन्तर्गत विभागद्वारासञ्‍चालित विकास आयोजनाहरुको योजना तर्जुमा, कार्यक्रम कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्ने गराउने।
 • मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभाग/आयोजनाहरुको तथ्यांक अध्ययन/विश्‍लेषण गरी राय/सुझाव सहित पेशगर्ने।
 • मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभाग/आयोजनाहरुको प्रत्येक वर्षको वार्षिक विकास कार्यक्रम र वजेट तयार पारी/पार्न लगाई पेश गर्ने।
 • अर्थ मन्त्रालय/राष्ट्रिय योजना आयोगमा हुने कार्यक्रम र वजेट छलफलमा भाग लिने र कार्यक्रम वजेटलाई अन्तिम रुप दिन आवश्यक सहयोग गर्ने।
 • वार्षिक कार्यक्रम र वजेट स्वीकृत भई आए पछि चौमासिक विभाजन सहितको विकास कार्यक्रम तयार पार्न लगाई मन्त्रालयको सिफारिस सहित रा.यो.आ. बाट स्वीकृति भएपछि उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्वन्धित विभाग/आयोजनामा पठाउने।
 • स्वीकृत वार्षिक विकास कार्यक्रममा आवश्यकतानुसार थप संशोधन गर्न पेश गर्ने गराउने र मन्त्रालय/रा.यो.आ.को स्वीकृति अनुसार संशोधित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने/गराउने।
 • व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशनको समयमा सांसदहरुद्बारा उठाइएको प्रश्नको जवाफ तयार गरी व्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा पठाउने ब्यवस्था मिलाउने।
 • सम्वन्धित विषयमा हुने सभा, सम्मेलन, छलफल आदिमा निर्णय भए बमोजिम भाग लिने।
 • साविक लैङ्गिक सशक्तिकरण इकाईले गरी आएको कार्यहरु समेत सम्पादन गर्ने।
 • कामको गहनता हेरी माथिल्लो तहमा प्रस्तुत गर्नु पर्ने कुरामा बाहेक शाखा अन्तर्गत काम कारवाहीको सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धीत मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयहरुमा पत्र लेख्‍ने तथा ताकेता गर्ने/गराउने।
 • नेपाल सरकार,मन्त्रिपरिषद्‍मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नका लागि स्वीकृत भएका विषयमा प्रस्तावको मस्यौदा तयार पारी समयमै पेश गर्ने।
 • भएको आदेशानुसार सम्बन्धीत निकायमा आवश्यक पत्राचार गर्ने र मन्त्रालयमा प्रस्तुत हुन आउने विषयमा आवश्यक कारवाही गर्न पेश गर्ने।
 • आफ्नो शाखासँग सम्बन्धीत काम कारवाही र व्यवस्थापनका विषयमा कुनै नयाँ बस्दोवस्त, नीति निर्माण वा निर्णय गर्न आवश्यक देखिएमा तत् सम्बन्धी पुष्ट्याई सहित कारवाही उठाई माथिल्लो तहमा पेश गर्ने।
 • यस शाखालाई तोकिएका अन्य कार्यहरु गर्ने।