नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सिंहदरबार, नेपाल

प्रकाशित मिति : २०१८-०९-०२

आर्थिक प्रशासन शाखा

यस शाखाबाट सम्पादन हुने कार्यहरू निम्नानुसार रहेका छन् :

 •  मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको चालु र पूँजीगत तर्फको अनुमानित वजेट तयार गर्ने प्रारम्भिक कार्यहरु गरी स्वीकृतिको लागि पेश गर्ने र बजेट अनुमान गर्दा योजना तथा कार्यक्रम शाखालाई सघाउ पुर्‍याउने।
 • मन्त्रालय अन्तर्गत विभाग तथा कार्यालयहरुलाई आर्थिक ऐन नियमको आधारमा आवश्यकतानुसार राय सल्लाह दिने।
 • स्वीकृत विनियोजित वजेट अन्तर्गत मन्त्रालयको लागि आवश्यक खर्चको विवरण स्वीकृतिको लागि पेश गर्ने र स्वीकृत भए बमोजिम खर्च गर्ने।
 • स्वीकृत विनियोजित वजेट अन्तर्गत जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट रकम निकासा प्राप्त गर्नुपर्ने सम्बन्धी सवै कारवाही गर्ने।
 • मन्त्रालय र अन्तर्गत विभागहरुको लागि आवश्यकतानुसार थप निकासा कारवाहीको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने साथै आवश्यकतानुसार कार्यक्रम संशोधन भइसकेपछि रकमान्तरको कारवाही गर्ने।
 • ऐन नियमानुसार तोकिएको श्रेस्ताहरु अद्यावधिक राख्‍ने,राख्‍न लगाउने र नियमानुसार खाता सञ्‍चालन गर्ने/गराउने।
 • अन्तर्गत विभाग तथा कार्यालयहरुको आर्थिक कारोवार सुपरिवेक्षण गर्ने।
 • विकास निर्माण सम्बन्धी खर्चका तथ्यांकहरु अद्यावधिक राख्‍ने व्यवस्था गर्ने/गराउने।
 • आर्थिक वर्ष व्यतित भएपछि मन्त्रालय अन्तर्गत विभाग र कार्यालयहरुको चालु तथा पूँजीगत तर्फको बजेट मौज्दात सर्वसंचित कोषमा दाखिला गराउने।
 • मन्त्रालयको राजश्‍व, श्रेस्ता सुव्यवस्थित रुपले राख्‍ने व्यवस्था गर्ने, गराउने तथा धरौटी र उज्राती श्रेस्ता फछयौंट गर्ने/गराउने।
 • निर्माण कार्यहरु वा ठेक्‍का पट्टाबाट निर्माण र सामान खरीद कार्य भएकोमा प्रचलित आर्थिक ऐन नियमको अधिनमा रहेर भुक्तानी दिने, दिलाउने व्यवस्था गर्ने।
 • नियम बमोजिम विभिन्‍न वजेट अन्तर्गत भएका खर्चहरुको भुक्तानी दिने वा आर्थिक सहायताहरु प्रदान गर्ने।
 • तलवबाट कट्टा भएको कर्मचारी संचयकोष, सावधिक जीवन विमा,नागरिक लागानीकोष, सामाजिक सुरक्षा कर र सापटी कट्टी रकम सम्बन्धीत कार्यालयमा दाखिला गर्ने/गराउने।
 • नियमानुसार पारिश्रमिक कर कट्टा गरी आन्तरिक राजश्‍व कार्यालयले तोकेको खातामा जम्मा गरी सोको सूचना आन्तरिक राजश्‍व कार्यालयलाई दिने।
 • कर्मचारीलाई नियमानुसार तलव, भत्ता, उपदान, लुगाभत्ता, औषधि उपचार खर्च उपलब्ध गराउने।
 • आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी ऐन, नियम आदेश तथा परिपत्रहरु सवै कर्मचारीहरुलाई जानकारी गराउने र लेखा तर्फ रेखदेख नियन्त्रण सुपरिवेक्षण गर्ने/गराउने।
 • मन्त्रालयमा तयार भएको श्रेस्ताको आन्तरिक तथा अन्तिम लेखा परिक्षण गराउने।
 • आन्तरिक तथा अन्तिम लेखा परिक्षणबाट देखाइएका बेरुजुको लगत खडा गर्ने र तदारुकताका साथ फर्छ्यौट गर्ने/गराउने।
 • विनियोजित वजेटको निकासा, खर्च र बाँकी तथा निकासाको स्रोत समेत देखिने गरी प्रत्येक शीर्षकको छुट्टा छुट्टै आ.वि. वनाई सम्बन्धीत तालुक कार्यालयहरुमा पठाउने।
 • शाखाको भौतिक साधनहरुको स्याहार सम्भार एवम् मर्मत तथा संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
 • आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी तोकिएको अन्य कार्यहरु गर्ने।