नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सिंहदरबार, नेपाल

अध्यावधिक मिति : २०१८-०८-३१

योजना, अनुगमन तथा मूल्याङकन महाशाखा

   यस महाशाखाका प्रमुख कार्यहरू:

  • मन्त्रालय र अन्तर्गत विभागद्वारासञ्‍चालित विकास आयोजनाहरुको योजना तर्जुमा, कार्यक्रम कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्ने/गराउने।
  • योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी विषयहरुमा आफ्नो राय पेश गर्ने।
  • मन्त्रालय तथा मातहत विभाग र कार्यालयहरुबाट संचालित योजना तथा आयोजनाहरुको लक्ष्य तथा कार्यक्रम अनुरुप कार्य सम्पादन भए नभएको हेरी लक्ष्य अनुरुप कार्य पुरा गर्ने गराउने।
  • व्यवस्थापन पक्षलाई उद्देश्यमूलक तुल्याउन मन्त्रालय तथा मातहत निकायद्वारा संचालित योजना तथा आयोजनाहरुको भौतिक व्यवस्थापन, यन्त्र उपकरण तथा सवारी साधनको  सही उपयोग भए नभएको सम्बन्धमा निरीक्षण अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी गराई सुधार गर्ने।
  • मातहत विभाग, कार्यालय तथा संस्थानबाट भइरहेको काम कारवाही र कार्य सम्पादनका विषयमा निरीक्षण, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने र कुनै कैफियत देखिएमा आवश्यक निर्देशन दिने वा निर्देशनार्थ पेशगर्ने।
  • सुशासन सम्बन्धी प्रचलित कानून र सेवा अभियान सञ्‍चालन निर्देशिका बमोजिम अन्तर्गत निकायबाट गर्नु पर्ने कामहरु यथासमयमा सम्पन्‍न गर्ने/गराउने।
  • विकास आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा देखापरेका समस्याहरु मध्ये मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिबाट समाधान हुन नसकेका समस्या राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा प्रस्तुत गर्ने र उक्त समितिबाट भएको निर्देशन/निर्णय कार्यान्वयनका लागि राय पेश गर्ने।
  • अन्य निर्देशित एवम् भैपरि आउने कार्यहरु गर्ने।

    यस महाशाखा अर्न्तर्गत निम्न शाखाहरू रहेका छन् :

    क)    योजना तथा कार्यक्रम शाखा 
    ख)   सुपेरिवेक्षण‚ अनुगमन तथा मूल्याङकन शाखा 
    ग)    भू-सूचना समन्वय शाखा