नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सिंहदरबार, नेपाल

अध्यावधिक मिति : २०१८-०८-३१

प्रशासन,सहकारी तथा गरिबी निवारण महाशाखाका कार्यहरु

 • मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको मौजुदा संगठन संरचना, दरबन्दी सिर्जना एवं कार्य विवरण तयार गर्ने, र आवश्यकता अनुरुप परिमार्जन सम्बन्धी कार्य गर्ने/गराउने,
 • कर्मचारीहरुको सरुवा, वढुवा, नियुक्ति, पदस्थापन र काजका साथै अध्ययन, तालिम, आदिमा सहभागिताका लागि मनोनयन सम्बन्धी कार्य गर्ने/गराउने,
 • जनशक्ति विकास र जनशक्तिको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने/गराउने,
 • उजूरी तथा गुनासो व्यवस्थापन गर्ने/गराउने,
 • रकमान्तर तथा खर्चको स्वीकृति र ठेक्‍कापट्टा सम्बन्धी कार्य गर्ने/गराउने,
 • भौतिक साधन खरिद गर्ने, अभिलेख राख्‍ने र मर्मत संभार तथा संरक्षण सम्बन्धी कार्य गर्ने/गराउने,
 • लेखा परीक्षणबाट देखिन आएका बेरुजुहरु फर्छयौंट गर्ने/गराउने,
 • कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित ऐन, नियमका सम्बन्धमा परामर्श दिने,
 • संगठनलाई गतिशील, चुस्त दुरुस्त बनाउने,
 • कर्मचारीहरुको दण्ड सजाय, प्रोत्साहन पुरस्कार, राजिनामा, विभागीय कारवाही सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने/गराउने,
 • नेपाल ईन्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूहको सरुवा, बढुवा, पदस्थापन तथा शैक्षिक योग्यता एवम् सम्बद्धता निर्धारण सम्बन्धी कार्य गर्ने/गराउने,
 • कर्मचारीहरुको अर्धवार्षिक/वार्षिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्य गर्ने/गराउने,
 • सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्‍चालन) प्रचलित ऐन र नियमावली तथा सेवा अभियान सञ्‍चालन निर्देशिका बमोजिम तोकिएका कार्यहरु सम्पादन गर्ने/गराउने,
 • मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभाग/कार्यालयहरुको सम्पूर्ण प्रशासनिक कार्यहरु गर्ने,
 • सहकारी तथा गरिबी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति,योजना,कानुन,मापदण्ड र अनुगमन,
 • सहकारी तथा गरिबी निवारणसम्बन्धी अन्तर मन्त्रालय/ अन्तर प्रादेशिक समन्वय,
 • सहकारी तथा गरिबी निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था र विकास साझेदारसँग समन्वय र सहकार्य,
 • सार्क, बिमस्टेकगरिबी निवारणसम्बन्धीकार्य गर्ने/गराउने
 • गरिबी निवारण सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने/गराउने
 • सहकारी संघ,संस्था र सहकारी बैङ्कको सुदृढीकरण, विकास,
 • सहकारी शिक्षा र सूचना, तालिम तथा प्रशिक्षण, अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने/गराउने
 • सहकारी सम्बन्धी राष्ट्रिय तथ्यांक व्यवस्थापन गर्ने/गराउने
 • सहकारितामा आधारित व्यवसाय प्रवर्धन र विकास गर्ने/गराउने
 • गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम संचालन गर्ने
 • गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण व्यवस्थापन गर्ने
 • भैपरि आउने लगायत निर्दिष्‍ट अन्य कार्यहरु गर्ने।

यस महाशाखा अन्तर्गत रहेका शाखाहरु र ती शाखाहरुका कार्य विवरण देहाय बमोजिम रहेका छन्।

१. प्रशासन शाखा

 • मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको संगठन संरचना तथा दरबन्दी परिमार्जन/पुनरावलोकनका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण सम्बन्धी कार्य गर्ने,  संगठन संरचना स्वीकृत गराउने रकार्यान्वयन गर्ने/गराउने,
 • कर्मचारीहरुको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, पदस्थापन र काज सम्बन्धी कारवाही उठान गर्ने र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने/गराउने,
 • स्वदेशी तथा विदेशी अध्ययन, तालिम, गोष्ठी, सेमिनार,बैठक र अन्तरक्रियामा सहभागिता सम्बन्धमा पूर्व स्वीकृति प्रदान गर्ने, मनोनयन गर्ने र विदा स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी कारवाही उठान गरी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने/गराउने,
 • रिक्त रहेका पदहरु पूर्तिको लागि सम्बन्धित निकायमा माग गर्ने/गराउने एवम् पदपूर्तिको लागि विज्ञापन प्रकाशित गरी,गराई नियुक्ति तथा पदस्थापन गर्न कारवाही उठान गर्ने र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने/गराउने,
 • दण्ड सजाय, प्रोत्साहन पुरस्कार, राजिनामा र अन्य कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी विषयहरुको आधिकारिक राय सहित  पेश गर्ने  र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने/गराउने,
 • प्रत्येक कर्मचारीलाई स्वीकृत कार्य विवरण र मन्त्रालयको कामको जानकारी दिने,
 • प्रशासन शाखासँग सम्बन्धित  विषयको मन्त्रिपरिषद्‍मा पेश हुने प्रस्तावको मस्यौदा तयार गर्ने,
 • कर्मचारीरुको दण्ड सजाय, प्रोत्साहन, पुरुस्कार, राजिनामा तथा विभागीय कारवाही सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • नेपाल ईन्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूहको सरुवा, बढुवा, पदस्थापना शैक्षिक योग्यता एवम् सम्बद्धता निर्धारण गर्ने प्रक्रिया अगाडि वढाउने र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने/गराउने,
 • मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायहरुको कार्य विवरणको समीक्षा गर्ने,
 • परिवर्तन इकाईको रुपमा कार्य सम्पादन गर्ने,
 • मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धी प्रारम्भिक कारवाही उठान गर्ने  र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने/गराउने,
 • कर्मचारीहरुको हाजिरी अभिलेख राख्‍ने तथा साथै तलवी प्रतिवेदन पारित गर्ने/गराउने,
 • भौतिक सामग्री एवम् सवारी साधनहरुको मर्मत सम्भार तथा संरक्षण गर्ने,
 • मालसामान खरिद, दाखिला, खर्च र लिलाम विक्री सम्बन्धी कार्य गर्ने सोको अभिलेख राखी  जिन्सी निरीक्षण गर्ने/गराउने,
 • सरसफाई एवम् पालो पहराको व्यवस्था गर्ने,
 • निर्दिष्‍ट अन्य कार्यहरु गर्ने।
 • मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायका काम कारवाहीका सम्वन्धमा पर्न आएका उजुरी, निवेदन, गुनासाहरु उपर छानविन एवम् कारवाही गर्ने,
 • अन्य निकायहरुबाट प्राप्त निवेदन, निर्देशन एवम् गुनासाहरुको सम्बन्धमा कारवाही गर्ने,
 • प्राप्त उजूरी र गुनासाहरुको अभिलेख राख्‍ने,
 • गुनासाहरु समाधानको लागि अनुगमन गर्ने,
 • अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फोकल प्वाईन्ट सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने,
 • जनगुनासो सम्बन्धी निर्दिष्ट कार्य गर्ने।

 

२. कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा

 • मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने विषयहरुमा विधेयक, नियम तथा आदेशहरुको मस्यौदा तयार गरी परिमार्जन तथा सम्पादन गर्न कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउने र स्वीकृत भई आएपछि सम्बन्धित  निकायमा पठाउने,
 • मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको बीचमा सम्पर्क शाखाको रुपमा कार्य गर्ने
 • कानूनी विषयमा राय परामर्श माग भई आएमा राय परामर्श दिने,
 • मन्त्रालयस्तरबाट गरिने सम्झौताको मस्यौदामा कानूनी राय सल्लाह दिने र सम्झौता वार्तामा भाग लिने
 • फैसला कार्यान्वयनका लागि अदालतबाट आदेश भै आए बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने/गराउने,
 • मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ऐन,  कानून,  नियमावली तथा राजपत्रहरु संकलन गरी अद्यावधिक राख्‍ने,
 • करार वा अन्य लिखतको मस्यौदाको र ढाँचामा पुर्‍याउनु पर्ने कानूनी प्रक्रिया तथा विधिका सम्बन्धमा राय दिने,
 • शाखासँग सम्बन्धित विषयमा मन्त्रिपरिषद्‍मा पेश हुने प्रस्तावको मस्यौदा तयार गर्ने,
 • मन्त्रालय मातहतका संस्थानको विनियमावली स्वीकृति सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • मन्त्रालय र अन्तर्गत विभागलाई आवश्यक पर्ने ऐन, नियम तथा सम्बन्धित कानूनी लिखतहरुको अनुवाद गर्ने र त्यसको जाँच पडताल गर्ने,
 • मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायहरुले सम्पादन गरेका कार्यमा पर्न आएका मुद्दा मामिला सम्बन्धमा आवश्यक कागजपत्र/प्रमाणहरु संकलन गर्ने र मन्त्रालयको तर्फबाट प्रति उत्तर वा लिखित जवाफ तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउने,
 • मन्त्रालयबाट राजपत्रमा प्रकाशित गराउनु पर्ने नियम, गठन आदेश तथा सूचना आदिको मस्यौदा तयार परिमार्जन/सम्पादन गरी गराई राजपत्रमा प्रकाशन गराउने व्यवस्था गर्ने,
 • मार्गदर्शक हुने कानूनी निर्णयहरुलाई परिपत्र गर्ने र त्यस्ता परिपत्रको अद्यावधिक अभिलेख राख्‍ने,
 • मानव अधिकार सम्बन्धी विषयमा फोकल प्वाइन्टको रुपमा कार्य गर्ने,
 • निर्दिष्ट अन्य कार्य गर्ने।

३. आर्थिक प्रशासन शाखा

 • वार्षिक कार्यक्रम अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको चालु र पूँजीगत तर्फको अनुमानित बजेट तयार गर्ने,
 • मन्त्रालय अन्तर्गत विभाग तथा कार्यालयहरुलाई आर्थिक ऐन नियम सम्बन्धमा राय सल्लाह दिने,
 • विनियोजित बजेट अन्तर्गत खर्चको विवरण स्वीकृतिको लागि पेश गर्ने र स्वीकृत भए बमोजिम खर्च गर्ने/गराउने,
 • मन्त्रालय र अन्तर्गत विभागहरुको लागि थप निकासा तथा रकमान्तरको कारवाही गर्ने,
 • श्रेस्ता अद्यावधिक राख्‍ने, राख्‍न लगाउने र खाता सञ्‍चालन गर्ने/गराउने,
 • अन्तर्गतका निकायहरुको आर्थिक कारोवार निरीक्षण, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने,
 • विकास निर्माण सम्बन्धी खर्चका तथ्यांकहरु अद्यावधिक राख्‍ने,
 • आर्थिक वर्ष व्यतित भएपछि मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुको चालु तथा पूँजीगत बजेट मौज्दात सर्वसंचित कोषमा दाखिला गराउने,
 • राजश्‍व श्रेस्ता व्यवस्थित राख्‍ने, राख्‍न लगाउने, धरौटी र उज्राती श्रेस्ता फछयौंट गर्ने/गराउने,
 • सार्वजनिक निर्माण तथा खरिदको भुक्तानी गर्ने,
 • कर्मचारी संचयकोष, सावधिक जीवन विमा, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कर, पारिश्रमिक र सापटी कट्टी रकम सम्बन्धित कार्यालयमा दाखिला गर्ने/गराउने,
 • तलव, भत्ता, उपदान, लुगाभत्ता, संचित विदाको रकम तथा औषधि उपचार खर्च उपलब्ध गराउने
 • आन्तरिक तथा अन्तिम लेखा परीक्षण गराउने,
 • बेरुजुको अद्यावधिक लगत राख्‍ने र फर्छ्यौट गर्ने/गराउने,
 • विनियोजित बजेटको निकासा, खर्च र बाँकी तथा निकासाको स्रोत समेत देखिने गरी प्रत्येक शीर्षकको छुट्टा छुट्टै आर्थिक विवरण वनाई सम्बन्धित निकायमा पठाउने,
 • आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी निर्दिष्ट अन्य कार्य गर्ने।

४. गरिबी निवारण कार्यक्रम समन्वय शाखा

 • गरिबी निवारण सम्बन्धी नीति, कानून, योजना, अध्ययन, अनुसन्धान
 • गरिबी निवारण सम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रमको व्यवस्थापन, कार्यन्वयन र अनुगमन,
 • गरिबी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रमहरुको अन्तरमन्त्रालय/अन्तरप्रादेशिक समन्वय र सहयोग र अनुगमन,
 • गरिबी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्था तथा विकास साझेदारसँग सहयोग तथा समन्वय,
 • सार्क, बिम्स्टेक गरिबी निवारण सम्बन्धीकार्य योजना कार्यान्वयन, प्रतिवेदन,
 • गरिबी निवारण र सहकारी बजार विकास कार्यक्रम,
 • गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमको समन्वय ।

५. गरिबी पहिचान तथा मापदण्ड शाखा

 • गरीब घरपरिवार पहिचान विधी, आधार र मापदण्ड निर्माण,
 • गरीब घरपरिवार सर्वेक्षणसम्बन्धी,
 • गरीब घरपरिवार पहिचानसम्बन्धी,
 • गरीब घरपरिवार परिचयपत्र वितरण सम्बन्धी,
 • गरीब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमको समन्वय, अनुगमन, नियमन,
 • गरीब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण सम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन,
 • गरीब घरपरिवार सेवा, सुविधा सम्बन्धीअध्ययन र सिफारिश,

६. सहकारी व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा संघसंस्था समन्वय शाखा

 • सहकारी सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कानुन र मापदण्ड निर्माण,
 • अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी सङ्‍गठनसँग सहयोग, समन्वय रसम्पर्क ।
 • सहकारी र गरिबी निवारण सम्बन्धी अन्तर निकाय समन्वय ।
 • सहकारी सङ्‍घसंस्था र बैंकहरुसँगको समन्वय, सहकार्य, प्रबर्धनर विकास ।
 • सहकारी संघ संस्था सन्चालन सम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यबिधि तथा निर्देशिकाहरू निर्माण।
 • सहकारी सम्बन्धी अन्तर प्रादेशिक तथा स्थानीय तहसंग समन्वय र सहकार्य ।
 • सहकारी क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी निकायहरु तथा सहकारी संघसंस्थाहरुसगको सहयोग र समन्वय
 • विशिष्टिकृत सहकारी सम्बन्धी ।
 • सहकारितामा अधारित व्यवसाय प्रवर्धन विकास ।
 • सहकारी शिक्षा, सूचना, तालिम तथा प्रशिक्षण, अध्ययन र अनुसन्धान ।
 • सहकारी व्यवसाय सम्बन्धी राष्ट्रिय तथ्यांक व्यवस्थापन ।
 • राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड सम्बन्धी ।