नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सिंहदरबार, नेपाल

अध्यावधिक मिति : २०१८-०८-३१

यस मन्त्रालयबाट सम्पादन गरिने कार्यहरु

 • भूमि नीति, भू-उपयोग नीति, कानुन, मापदण्ड र नियमन;
 • अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको नक्साङ्कन, अभिलेख;
 • सीमा स्तम्भहरुको निर्माण, मर्मत सम्भार तथा अभिलेख व्यवस्थापन;
 • भूमिको उपयोग, क्षमता र उपयुक्ताको नक्साङ्कन;
 • पुनर्वाससम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र नियमन;
 • निजी, सरकारी, गुठी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक जग्गाको राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थापन;
 • सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, सामुदायिक तथा पर्ती जग्गाको संरक्षण;
 • भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन;
 • राष्ट्रिय भू-सूचना प्रणाली र भौगोलिक सूचना पूर्वाधार;
 • भूमिहीन, दलित, मुक्तकमैया, हलिया, हरवा, चरवाको पुनर्स्थापनासम्बन्धी नीति र मापदण्ड;
 • जग्गाको हक हस्तान्तरणसम्बन्धी मापदण्ड;
 • जग्गाको नाप नक्साको आधारभूत नियन्त्रण विन्दु र सञ्जाल;
 • जियोडेटिक र स्थल रूप नाप नक्सा;
 • प्रदेश र स्थानीय तहको सीमाको नक्साङ्कन र अभिलेख;
 • सर्भे लाइसेन्स;
 • सहकारीसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कानुन र मापदण्ड;
 • सहकारी बैङ्कसम्बन्धी;
 • सहकारीसम्बन्धी राष्ट्रिय तथ्याङ्क व्यवस्थापन, अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन;
 • सहकारीसम्बन्धी राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सम्बन्ध र अन्तर प्रादेशिक समन्वय;
 • सहकारीमार्फत हुने बचत तथा ऋण परिचालनसम्बन्धी मापदण्ड र नियमन;
 • गरिबी निवारणसम्बन्धी;
 • मन्त्रालयसम्बन्धी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सन्धि, सम्झौता, अभिसन्धि, सम्पर्क र समन्वय;
 • मन्त्रालयसम्बन्धी सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, प्रतिष्ठान, कम्पनी आदिको सञ्चालन र नियमन;
 • नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवाको सर्भे समूहको सञ्चालन ।