Government of Nepal
Ministry of Land Management,Cooperatives and Poverty Alleviation
Singhadurbar, Nepal

S.N. Title Published Date
1. सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी सङ्घसंस्थलाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७४ 2019-01-01   Download
2. सहकारी संस्थालाई अनुदान प्रदान गर्ने निर्दशिका, २०७३ 2019-01-01   Download
3. सहकारी ऐन २०७४ 2019-01-01   Download
4. National Land Use Policy, 2015 2018-11-16   Download
5. भू उपयोग नीति २०७२ 2018-11-16   Download
6. Vision Paper of MoLRM (Nepali) 2018-09-05   Download
7. Report of High Level Scientific Land Reform 2018-09-05   Download
8. Vision Paper of MoLRM (English) 2018-09-05   Download
9. Report of High Level Land Reform Commission 2018-09-05   Download
10. Three Year Plan 2067/68-069/70 2018-09-05   Download
11. राष्ट्रिय भू-उपयोग नीति‚ २०६९ 2018-09-05   Download
12. मुक्त कमैया पुनस्थापन समस्या समाधान आयोग गठन 2018-09-05   Download
13. मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ०६८/६९ 2018-09-05   Download
14. भूमिहिन मुक्त कमैयालाई जग्गा खरिद कार्यविधि 2018-09-05   Download
15. Performance Indicators 2018-09-05   Download
16. मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ०६९/७० 2018-09-05   Download
17. सुशासन र शासकीय सुधारको प्रतिवेदन 070-71 2018-09-05   Download
18. मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ०७०/७१ 2018-09-05   Download
19. सूचनाको हकको प्रकाशन 071 माघ-चैत्र 2018-09-05   Download
20. दोश्रो पुस्ता सुधार सम्बन्धीमार्गचित्र, 2071 2018-09-05   Download
21. सूचनाको हक सम्बन्धी त्रैमासिक विवरण २०७२ असार सम्म 2018-09-05   Download
22. भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ संशोधन 2018-09-05   Download