Government of Nepal
Ministry of Land Management,Cooperatives and Poverty Alleviation
Singhadurbar, Nepal

S.N. Title Published Date
1. सहकारी क्षेत्रको वित्तिय प्रतिवेदन ढाँचा(लेखा निति,लेखा सुची र लेखा मापदण्ड)२०७६ 2020-08-12   Download
2. गरिबी निवारण नीति, २०७६ 2019-08-27   Download
3. सूचनाको हक सम्बन्धी विवरण (२०७६ वैशाखदेखि २०७६ असारसम्म) 2019-08-20   Download
4. मुक्त कमैया पुन:स्थापन नीति नियम संगालो 2019-07-05   Download
5. मुक्त हलिया पुन:स्थापन नीति नियम संगालो 2019-07-05   Download
6. सूचनाको हक सम्बन्धी विवरण (२०७५ फागुन देखि २०७६ वैशाखसम्म) 2019-06-12   Download
7. जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धी आदेश, २०७६ 2019-05-28   Download
8. सहकारी नियमावली २०७५ 2019-05-07   Download
9. झापा जिल्ला गौरदह नगरपालिका अन्तर्गतको जग्गा दर्ता सम्बन्धी आदेश २०७५ 2019-05-03   Download
10. गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका २०७५ 2019-04-25   Download
11. राष्ट्रिय भूमि नीति, २०७५ 2019-04-15   Download
12. सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी सङ्घसंस्थलाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७४ 2019-01-01   Download
13. सहकारी संस्थालाई अनुदान प्रदान गर्ने निर्दशिका, २०७३ 2019-01-01   Download
14. सहकारी ऐन २०७४ 2019-01-01   Download
15. National Land Use Policy, 2015 2018-11-16   Download
16. भू उपयोग नीति २०७२ 2018-11-16   Download
17. Vision Paper of MoLRM (Nepali) 2018-09-05   Download
18. Report of High Level Scientific Land Reform 2018-09-05   Download
19. Vision Paper of MoLRM (English) 2018-09-05   Download
20. Report of High Level Land Reform Commission 2018-09-05   Download
21. Three Year Plan 2067/68-069/70 2018-09-05   Download
22. राष्ट्रिय भू-उपयोग नीति‚ २०६९ 2018-09-05   Download
23. मुक्त कमैया पुनस्थापन समस्या समाधान आयोग गठन 2018-09-05   Download
24. मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ०६८/६९ 2018-09-05   Download
25. भूमिहिन मुक्त कमैयालाई जग्गा खरिद कार्यविधि 2018-09-05   Download
26. Performance Indicators 2018-09-05   Download
27. मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ०६९/७० 2018-09-05   Download
28. सुशासन र शासकीय सुधारको प्रतिवेदन 070-71 2018-09-05   Download
29. मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ०७०/७१ 2018-09-05   Download
30. सूचनाको हकको प्रकाशन 071 माघ-चैत्र 2018-09-05   Download
31. दोश्रो पुस्ता सुधार सम्बन्धीमार्गचित्र, 2071 2018-09-05   Download
32. सूचनाको हक सम्बन्धी त्रैमासिक विवरण २०७२ असार सम्म 2018-09-05   Download
33. भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ संशोधन 2018-09-05   Download