Government of Nepal
Ministry of Land Management,Cooperatives and Poverty Alleviation
Singhadurbar, Nepal

Modified Date : 2018-11-04

गरिबी पहिचान तथा मापदण्ड शाखा

यस शाखा अन्तर्गत देहाय बमोजिम कार्य रहेका छन ।

  • गरीब घरपरिवार पहिचान विधी, आधार र मापदण्ड निर्माण,
  • गरीब घरपरिवार सर्वेक्षणसम्बन्धी,
  • गरीब घरपरिवार पहिचानसम्बन्धी,
  • गरीब घरपरिवार परिचयपत्र वितरण सम्बन्धी,
  • गरीब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमको समन्वय, अनुगमन, नियमन,
  • गरीब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण सम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन,
  • गरीब घरपरिवार सेवा, सुविधा सम्बन्धीअध्ययन र सिफारिश,