Government of Nepal
Ministry of Land Management,Cooperatives and Poverty Alleviation
Singhadurbar, Nepal

Published Date : 2018-09-03

 

मन्त्रालयको दरबन्दी तेरिज

सचिव (राजपत्रांकित विशिष्ट)

लेखा अधिकृत (राजपत्रांकित तृतीय, लेखा)

सह-सचिव (राजपत्रांकित प्रथम, प्रशासन)

तथ्याङ्क-अधिकृत (राजपत्रांकित तृतीय, तथ्याङ्क)

सह-सचिव (राजपत्रांकित प्रथम,प्राविधिक)

कानून-अधिकृत (राजपत्रांकित तृतीय, कानून)

उप-सचिव (राजपत्रांकित द्वितीय, प्रशासन)

समाजशास्त्री (राजपत्रांकित तृतीय, विविध)

उप-सचिव (राजपत्रांकित द्वितीय,लेखा)

नायब सुब्बा (राजपत्र अनंकित, प्रथम, प्रशासन)

उप-सचिव (राजपत्रांकित द्वितीय, कानून)

लेखापाल (राजपत्र अनंकित, प्रथम, लेखा)

वरिष्ठ तथ्याङ्क अधिकृत (राजपत्रांकित द्वितीय, तथ्याङ्क)

कम्प्युटर अपरेटर (राजपत्र अनंकित, प्रथम, विविध)

उप-सचिव (राजपत्रांकित द्वितीय, सर्भे/प्राविधिक)

सर्भेक्षक (राजपत्र अनंकित, प्रथम, सर्भे/प्राविधिक)

कम्प्युटर इन्जिनियर (राजपत्रांकित तृतीय, प्राविधिक)

हलुका सवारी चालक (श्रेणीविहिन)

१०

कम्प्युटर अधिकृत (राजपत्रांकित तृतीय, प्राविधिक)

कार्यालय सहयोगी (श्रेणीविहिन)

१२

नापी अधिकृत (राजपत्रांकित तृतीय, प्राविधिक)

 

 

शाखा अधिकृत (राजपत्रांकित तृतीय, प्राविधिक)

१६