Government of Nepal
Ministry of Land Management,Cooperatives and Poverty Alleviation
Singhadurbar, Nepal

Published Date : 2018-09-02

भूमिसुधार विभाग

 

 

भूमिसुधार विभागमा दिने निवेदन/ दर्खास्तको ढाँचा

क्र. सं. विषय 
१.  नामसारी, दाखिल खारेज र संशोधन सम्बन्धी कामकारवाही बदर गर्नका दिने दर्खास्तको ढाँचा