Government of Nepal
Ministry of Land Management,Cooperatives and Poverty Alleviation
Singhadurbar, Nepal

Published Date : 2018-09-02

कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा

यस शाखाबाट सम्पादन हुने कार्यहरू निम्नानुसार रहेको छ :

 • मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने विषयहरुमा विधेयक, नियम तथाआदेशहरुको मस्यौदा तयार गरी परिमार्जन तथा सम्पादन गर्न कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउने र स्वीकृत भई आएपछि सम्बन्धीत निकायमा पठाउने व्यवस्था गर्ने।
 • आफ्नो र कानून, न्याय तथा संसदीय मामीला मन्त्रालयको बीचमा सम्पर्क शाखाको रुपमा कार्यगर्ने।
 • मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र भित्रका ऐन तथा नियमावली सम्बन्धी मन्त्रालय अन्तर्गत शाखा, विभाग तथा कार्यालयहरुबाट राय माग भई आएमा परम्परा बसिसकेका सामान्य विषयहरुमा मन्त्रालयको तर्फबाट राय दिने तथा नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने भएमा राय ठहर सहित पेश भएकोमा निर्णय भई आए बमोजिम जानकारी दिने।
 • मन्त्रालय स्तरबाट गरीने विभिन्‍न सम्झौताहरुको मस्यौदामा आवश्यक कानूनी राय सल्लाह दिने र सम्झौता वार्तामा भाग लिने।
 • फैसला कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धीत अदालतबाट आदेश भै आए बमोजिम मन्त्रालयको हकमा आफैले र मातहतका निकायहरुको हकमा सो बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने/गराउने।
 • मन्त्रालयसँग सम्बन्धीत ऐन, कानून, नियमावली तथा राजपत्रहरु संकलन गरी अद्यावधिक रुपमा राख्‍ने व्यवस्था मिलाउने।
 • मन्त्रालयसँग सम्बन्धीत कुनै करार वा अन्य लिखतहरुको मस्यौदाको ढाँचा,  मस्यौदामा पुर्‍याउनु पर्ने कानूनी प्रकृया तथा विधिको सम्बन्धमा आवश्यक राय सल्लाह उपलब्ध गराउने।
 • कानून शाखासँग सम्बन्धीत विषयमा मन्त्रिपरिषद्‍मा पेश हुने प्रस्तावको मस्यौदा तयार गरी पेश गर्ने र स्वीकृत भए बमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयमा पठाउने।
 • मन्त्रालय मातहतका संस्थानको विनियमावली स्वीकृति सम्बन्धी कार्य गर्ने।
 • मन्त्रालय र अन्तर्गत विभागलाई आवश्यक पर्ने ऐन, नियम तथा सम्बन्धीत कानूनी लिखतहरुको अनुवाद गर्ने र त्यसको जाँच पडताल गर्ने।
 • प्रचलित ऐन तथा नियमहरु अनुसार मन्त्रालय तथा अन्तर्गत विभागहरु, कार्यालयहरुले सम्पादन गरेका कार्यमा पर्न आएका मुद्दा मामिला सम्बन्धमा आवश्यक कागजपत्र/प्रमाणहरु संकलन गर्ने तथा मन्त्रालयको तर्फबाट प्रत्यूत्तर वा लिखित जवाफ तयार गरी पेश गर्ने।
 • मन्त्रालयबाट राजपत्रमा प्रकाशित गराउनु पर्ने नियम, गठन आदेश तथा सूचना आदि मस्यौदा गरी परिमार्जन/सम्पादन गरी गराई राजपत्रमा प्रकाशन गराउने व्यवस्था गर्ने।
 • मार्गदर्शक हुने कानूनी निर्णयहरुलाई परिपत्र गर्ने र त्यस्ता परिपत्रहरुलाई अद्यावधिक बनाई राख्‍ने।
 • मन्त्रालयका शाखा तथा अन्तर्गत विभाग, कार्यालयहरुलाई आवश्यक परेमा कानूनी परामर्श दिने।
 • मानव अधिकार सम्बन्धी विषयमा फोकल प्वाइन्टको काम र प्रतिनिधित्व गर्ने।
 • सम्बन्धीत अदालतबाट आदेश भै आए बमोजिम फैसला कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयको हकमा भए आफ्नै शाखाबाट र अन्तर्गतका निकायका हकमा भए ती निकायहरुलाई सो बमोजिम कार्यान्वयन गर्न/गराउन आवश्यक निर्देशन  दिने।
 • यस शाखालाई निर्दिष्ट गरीएका अन्य कार्यहरु गर्ने।