Government of Nepal
Ministry of Land Management,Cooperatives and Poverty Alleviation
Singhadurbar, Nepal

Modified Date : 2018-08-31

भूमि व्यवस्थापन महाशाखा   

यस महाशाखाका प्रमुख कार्यहरू :
 

 • भूमि सम्बन्धी नीतिहरुको कार्यान्वयन गर्ने गराउने र त्यस्ता ऐन नियम र नीतिहरु पुनरावलोकन गर्न आवश्यक भएमा संशोधन एवम् सुधारका लागि आफ्नो राय सहित सचिव समक्ष पेश गर्ने।
 • मन्त्रालयबाट तर्जुमा गरीएको कार्य योजनानुरुप कार्य गर्ने।
 • जग्गा प्रशासन सम्वन्धमा माग भएका निर्देशनहरु उपर आवश्यक कारवाही गर्ने।
 • गुठी जग्गाको संरक्षण गर्ने नीति तर्जुमा गरी स्वीकृत नीति निर्देशनहरु कार्यान्वयन गर्ने गराउने।
 • गुठी कोष (अक्षयकोष) को समुचित संरक्षण परिचालन एवम् उत्पादनमूलक वनाउन आवश्यक नीति/कार्यक्रमहरु तय गरी कार्यान्वयन गर्ने/गराउने।
 • भूमि प्रशासनलाई प्रभावकारी र विश्‍वसनीय वनाउन विभागहरु, कार्यालयहरु र गुठी संस्थानलाई सशक्तीकरण गरी सार्वजनिक जवाफदेहिता वहन गर्न सक्ने गरी समयानुकूल सुदृढ गर्ने।
 • मातहत निकायबाट सम्पादन गरीने भूमि प्रशासनसंग सम्बन्धीत कार्यहरुको आवश्यकतानुसार अनुगमन गरी राय परामर्श लिने/दिने।
 • मोही बाँडफाँड एवम् हदबन्दी सम्बन्धी कार्यहरु सम्पादन गर्ने /गर्न लगाउने।
 • छुट जग्गा एवम् विर्ता जग्गा दर्ता एवम् भोगाधिकार सम्बन्धमा राय परामर्श लिने/दिने।
 • सरकारी/सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्ने।
 • महाशाखा अन्तर्गतका शाखाहरुलाई कार्य सम्पादन सन्दर्भमा कार्यहरु जवाफदेहीपूर्ण बनाउन प्रयत्‍नशील रहने।
 • अन्य निर्देशित एवम् भैपरी आउने कार्यहरु गर्ने।

यस महाशाखा अन्तर्गत विगतमा दुईवटा शाखाहरु (जग्गा प्रशासन शाखा र वसोवास व्यवस्थापन शाखा) रहेकोमा पछिल्लो स्वीकृत संगठन सर्भेक्षणबाट जग्गा प्रशासन शाखा (क), जग्गा प्रशासन शाखा (ख) र वसोवास व्यवस्थापन शाखा गरी जम्मा ३ (तीन) वटा निम्न बमोजिमका शाखाहरु रहेका छनः-

    १)    जग्गा प्रशासन शाखा (क) 

    २)    जग्गा प्रशासन शाखा (ख) 

    ३)    बसोबास व्यवस्थापन शाखा